Regulamin serwisu internetowego
Single2Single

(dalej: „Regulamin”)

Wstęp

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu Internetowego Single2Single znajdującego się pod adresem internetowym www.single2single.pl. Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis. Każdy potencjalny Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i dokonać jego akceptacji przed zarejestrowaniem się do serwisu.

Definicje

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. Regulaminie: należy przez to rozumieć niniejszy regulamin określający w szczególności warunki uczestnictwa w Serwisie Internetowym Single2Single, prawa i obowiązki właściciela Serwisu, Administratora oraz Użytkowników związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, zasady ochrony danych osobowych, jak również zasady określające zakres odpowiedzialności serwisu Single2Single z tytułu świadczenia usług,
 2. Single2Single – Portal internetowy znajdujący się pod adresem www.single2single.pl zwanym zamiennie serwisem. Jedynym właścicielem Single2Single jest IM – Spółka Cywilna. Portal ma charakter społecznościowy i przeznaczony jest wyłącznie dla osób pozostających w stanie wolnym nazywanych singlami, umożliwiający użytkownikom nawiązywanie kontaktów, budowę i rozwój własnej grupy znajomych, wyszukiwanie znajomych, wymianę informacji i doświadczeń, publikowanie i promocję informacji na swój temat. Serwis dedykowany jest wyłącznie osobom po 25 roku życia.
 3. Użytkownik – Osoba fizyczna powyżej 25 roku życia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która przez akceptację Regulaminu oraz przejście pełnej procedury rejestracyjnej uzyskuje dostęp do usług oferowanych w ramach serwisu Single2Single
 4. Usługi Serwisu – między innymi zawierają udostępnienie Użytkownikowi możliwości tworzenia dostępnego publicznie profilu, zamieszczania zdjęć i wpisów, członkostwo w grupach tematycznych oraz dyskusji na forum, tworzenie własnej grupy znajomych poprzez wysyłanie i otrzymywanie zaproszeń, utrzymywanie kontaktów poprzez możliwość wysyłania prywatnych wiadomości i życzeń, aktywne przeszukiwanie zasobów Serwisu, a także inne działania opisane m.in. w regulaminie Klubu Single2Single.
 5. Profil – strona Użytkownika gdzie opublikowany jest zbiór informacji o Użytkowniku zawierający dane i zdjęcia udostępnione dobrowolnie przez Użytkownika w Serwisie, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy.
 6. Konto – istniejące w bazie danych Single2Single miejsce potwierdzające fakt bycia Użytkownikiem oraz możliwość dostępu do usług Serwisu po podaniu loginu i hasła, możliwość wprowadzania i modyfikacji wprowadzonych informacji i zarządzania nimi.
 7. Klub Single2Single – Klub prowadzony przez Spółke Cywilną IM będący integralną częścią serwisu Single2Single. Celem działania Klubu jest organizacja dla zarejestrowanych Użytkowników Serwisu cyklicznych spotkań oraz wydarzeń o charakterze rozrywkowym, rozwojowym, turystycznym, integracyjnym i sportowym.

§1
Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem serwisu internetowego Single2Single.pl oraz Klubu Single2Single jest Spółka Cywilna IM posługująca się numerem statystycznym
 2. Administratorem serwisu są osoby wyznaczone przez właściciela Single2Single odpowiedzialne za prowadzenie Serwisu, w tym w szczególności za wsparcie techniczne dla Użytkowników, nadzorowanie prawidłowego funkcjonowania Grup Dyskusyjnych oraz przestrzegania przepisów Regulaminu przez Użytkowników.
 3. Serwis jest dostępny pod adresem internetowym www.single2single.pl i przeznaczony jest dla osób powyżej 25 roku życia pozostających w stanie wolnym. Serwis ma charakter społecznościowy i umożliwia Użytkownikom wyszukiwanie, nawiązywanie i rozwój kontaktów z osobami o takim samym statusie. Poprzez automatyczne uczestnictwo w Klubie Single2Single Użytkownicy mogą również kontynuować i rozwijać znajomości poprzez uczestnictwo w organizowanych cyklicznie przez Klub Single2Single spotkaniach i wydarzeniach.
 4. Warunkiem niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet włącznie z oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie zasobów.
 5. Koncepcja Serwisu, jego nazwa, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.
 6. Serwis zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania serwisu Single2Single.pl oraz Klubu Single2Single, w tym do wprowadzania czasowych promocji, usunięcia wszystkich zgromadzonych w bazie danych informacji, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu i Klubu Single2Single oraz podjęcia wszelkich dozwolonych prawem czynności związanych z Serwisem i Klubem. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Single2Single z tytułu wskazanych czynności.
 7. Użytkownik udziela Single2Single prawa do wyświetlania mu materiałów o charakterze reklamowym lub informacyjnym, a także przesyłania tych materiałów za jego zgodą na jego skrzynkę pocztową.
 8. Regulamin określa:
  1. Warunki korzystania z Serwisu,
  2. Zasady korzystania z Serwisu,
  3. Prawa autorskie,
  4. Zasady odnoszące się do ochrony danych osobowych oraz świadczenia usług drogą elektroniczną,
  5. Postępowanie reklamacyjne,
  6. Odpowiedzialność,
  7. Postanowienia Końcowe.

§2
Warunki korzystania z Serwisu

 1. Użytkownikiem Serwisu może być osoba fizyczna powyżej 25 roku życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która uprzednio dokona prawidłowej rejestracji do Serwisu.
 2. Warunkiem korzystania z usług Serwisu i Klubu Single2Single jest dokonanie rejestracji oraz utworzenie indywidualnego konta. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem Internetu, poprzez wejście na stronę www.single2single.pl oraz wypełnienie umieszczonego na stronie Serwisu formularza poprzez podanie danych obowiązkowych.
 3. Z chwilą prawidłowego zarejestrowania się użytkownika do Serwisu i rozpoczęcia przez Użytkownika korzystania z usług świadczonych w ramach Single2Single zawarta zostaje umowa pomiędzy Użytkownikiem a Spółką Cywilną IM o świadczenie usług drogą elektroniczną. Usługi świadczone są wyłącznie zarejestrowanym Użytkownikom po poprawnym zalogowaniu się na Konto.
 4. Usługi świadczone w ramach Serwisu Single2Single oraz Klubu Single2Single są bezpłatne.
 5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczna zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 6. Rejestracja powodująca zawarcie Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Spółką Cywilną IM jest dobrowolna. Każda ze stron może rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Użytkownik może rozwiązać umowę w każdym czasie poprzez usunięcie konta w Serwisie. Usunięcie konta odbywa się poprzez wysłanie dyspozycji usunięcia konta z adresu mailowego podanego podczas logowania na adres biura obsługi Serwisu Single2Single.pl: [email protected] Chęć usunięcia konta zostanie potwierdzona telefonicznie z Użytkownikiem przez pracownika Biura Single2Single.  Spółka Cywilna rozwiązuje Umowę poprzez skasowanie Konta Użytkownika przez Administratora. Serwis zastrzega sobie prawo natychmiastowego usunięcia konta Użytkownika, którego działania uznane zostaną za niezgodne z prawem, niniejszym regulaminem lub szkodliwe dla Serwisu albo jego Użytkowników.
 7. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  1. zapoznałem/łam się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
  2. dobrowolnie przystąpiłem/łam do korzystania z usług Serwisu,
  3. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą,
  4. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora moich danych osobowych, przekazanych w formularzu rejestracyjnym,
  5. wyrażam zgodę na otrzymywanie na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu,
  6. umieszczenie w profilu użytkownika Serwisu Single2Single.pl danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących innych osób nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za ich zgodą.

§3
Zasady korzystania z Usług Serwisu

 1. Każdy Użytkownik może mieć utworzone wyłącznie jedno Konto odnoszące się do jego osoby.
 2. Zabronione jest udostępnianie swojego Konta osobom trzecim, jak również korzystanie z Kont należących do innych osób.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji danych w swoim Profilu.
 4. W przypadku stwierdzenia podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, Administrator ma prawo:
  1. zobowiązać użytkownika do natychmiastowej weryfikacji danych i ich uaktualnienia, bądź
  2. zablokować Konto Użytkownika do wyjaśnienia sprawy lub też
  3. skasować Konto Użytkownika
 5. Usługi świadczone przez Administratora drogą elektroniczną polegają na zapewnieniu Użytkownikom możliwości korzystania z Serwisu w zakresie dostępnych w nim funkcji, a w szczególności:
  1. Budowę własnej grupy kontaktów poprzez opcje:
  2. zapraszania do rejestracji innych osób, niezarejestrowanych dotychczas w Serwisie,
  3. wyszukiwania osób spośród zarejestrowanych w Serwisie użytkowników i dodawanie ich do swojej grupy kontaktów,
  4. tworzenia i aktualizacji własnego profilu w Serwisie,
  5. dyskusji i komentarzy na forach dyskusyjnych,
  6. umieszczanie oraz przeglądanie umieszczonych plików graficznych, oraz linków do plików audiowizualnych
  7. umieszczanie oraz przeglądanie krótkich notatek dotyczących własnego życia oraz otoczenia zewnętrznego tzw. blog
  8. komunikowania się z innymi użytkownikami serwisu poprzez wysyłanie oraz odbieranie prywatnych wiadomości,
  9. korzystanie z funkcji przypominacza o urodzinach członków swojej grupy
  10. kontaktowania się z Administratorem serwisu poprzez zakładkę „Kontakt ”,
  11. uczestniczenia w konkursach, promocjach i badaniach, prowadzonych przez Spółkę Cywilną IM za pomocą Serwisu.
  12. możliwości wyrażania opinii na temat towarów, usług, dzieł sztuki i innych, z którymi zapoznał się Użytkownik
 6. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny z jego celem społecznościowym. Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie treści i zdjęć o charakterze erotycznym lub pornograficznym, naruszającym polskie normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację, naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób.
 7. Zabrania się rozsyłania do innych Użytkowników poprzez udostępnione w serwisie narzędzia komunikacji z innymi spamu oraz niezamówionej informacji handlowej reklamowej czy promocyjnej.
 8. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działalnie Serwisu Single2Single, a także polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu lub utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników. W przypadku stwierdzenia przez Administratora, iż Użytkownik dopuszcza się takich działań konto Użytkownika zostanie natychmiast zablokowane.
 9. Użytkownik może umieszczać na Serwisie treści, w tym zdjęcia, dane osobowe i inne pliki, które są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych. Użytkownik oświadcza również, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczanie przez niego treści, przedstawiających lub odnoszących się do tych osób.
 10. Treść zdjęć i innych plików graficznych nie może być sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami oraz nie może naruszać praw i dóbr osobistych osób trzecich.
 11. W przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze zdjęć lub innych plików graficznych, Administrator niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych Plików, usuwając je z Serwisu.
 12. W przypadku usunięcia zdjęć lub innych plików graficznych z Serwisu, w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze zdjęć lub innych plików graficznych, Administrator nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych materiałów.
 13. W przypadku usunięcia zdjęć lub innych plików graficznych z Serwisu, w razie uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze zdjęć lub innych plików graficznych, Administrator niezwłocznie zawiadomi Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do zdjęć lub innych plików graficznych przez niego udostępnionych. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Administrator nie odpowiada względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do zdjęć lub innych plików graficznych przez niego udostępnionych.
 14. Za treść zdjęć i innych plików graficznych umieszczonych na Serwisie oraz za treść komentarzy, wiadomości e-mail wysłanych z konta Użytkowników, właściciel Serwisu, a także Administrator nie ponoszą odpowiedzialności.
 15. Użytkownik Serwisu jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny Regulaminem, dobrymi obyczajami oraz przepisami prawa polskiego.
 16. Zakazuje się w szczególności:
  1. posługiwania się nie swoim loginem,
  2. naruszania tajemnicy korespondencji,
  3. działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody chyba, że jest to dozwolone przepisami prawa i niniejszego Regulaminu,
  4. naruszania w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich lub pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich, w tym także prawa do wizerunku, dobrego imienia, czci (w szczególności zakazane jest rozpowszechnianie wizerunku osób bez uzyskania odpowiednich zgód tych osób, o ile są przez prawo wymagane).
 17. Naruszenie przez Użytkownika któregokolwiek z postanowień Regulaminu, działalność Użytkownika sprzeczna z obowiązującymi przepisami prawa lub z dobrymi obyczajami, stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia albo zablokowania konta danego Użytkownika wraz z wszystkimi umieszczonymi przez niego Plikami lub komentarzami oraz do wszczęcia postępowania na drodze sądowej.

§4
Prawa autorskie i pokrewne

 1. Użytkownik z chwilą umieszczenia w Serwisie Pliku, komentarzy lub innych treści, które spełniają przesłanki utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 904 z późn. zm.) (dalej: „Utwory”), udziela Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do Utworów.
 2. Udzielenie licencji obejmuje następujące pola eksploatacji:
  1. utrwalenie i zwielokrotnienie Utworu jakąkolwiek techniką, w tym techniką cyfrową, zapisu magnetycznego na jakimkolwiek nośniku przeznaczonym do tego typu zapisu,
  2. wprowadzenie do obrotu egzemplarzy, na których Utwór utrwalono, najem i użyczenie,
  3. inne rozpowszechnienie Utworu, w sposób inny niż określony w pkt b) – publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, wprowadzenie do obrotu przy użyciu internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe.
 3. Udzielenie licencji następuje na czas nieokreślony. Usunięcie konta oznacza wygaśnięcie licencji, o której mowa w niniejszym paragrafie.

§5
Dane osobowe i polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika jest Spółka Cywilna , która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług droga elektroniczna. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości usług. Za zgodą Użytkownika Administrator przetwarza jego dane w zakresie szerszym, niż jest to obligatoryjnie wymagane przy rejestracji Użytkownika. Udostępnione przez Użytkownika dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych w serwisie internetowym single2single.pl, a za jego zgodą mogą być przetwarzane przez Administratora w celach statystycznych i marketingowych.
 2. W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną informacji marketingowych przez Administratora zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 3. W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną informacji marketingowych przez podmioty inne niż Administrator (za wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem Administratora) zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Administrator ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z Serwisu przez Użytkownika od uprzedniego potwierdzenia przez niego danych osobowych, podanych w formularzu rejestracyjnym stosownymi dokumentami, poprzez przesłanie kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość. Nadesłanie kserokopii dokumentu jest dobrowolne. Jeżeli kserokopia dokumentu nie zostanie przesłana lub budzić będzie uzasadnione wątpliwości Administratora, może on odmówić zawarcia umowy.
 5. W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo i obowiązek do ich poprawiania i żądania ich usunięcia z bazy Kont.
 6. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej ich zmianie.
 7. Administrator uprawniony jest do ujawniania danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

§6
Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące działania Serwisu, treści umieszczanych przez Użytkowników Serwisu należy zgłaszać mailowo na adres [email protected]
 2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu i jego załączników.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.

§7
Odpowiedzialność

 1. Administrator dokłada wszelkich starań, by Serwis był dostępny nieprzerwanie oraz by świadczone w jego ramach usługi były świadczone z należytą starannością.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet, jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.
 3. Właściciel Serwisu i Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni o ile będzie to możliwe na 24 godziny przed planowaną przerwą.
 4. Właściciel Serwisu oraz Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Właściciela Serwisu oraz Administratora.
 5. Właściciel Serwisu i Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za działania osób trzecich, ani za wykorzystanie przez nie danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu.
 6. Właściciel Serwisu i Administrator nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne osoby roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie lub wizerunek innej osoby.
 7. Administrator jest uprawniony do:
  1. czasowego zawieszenia dostępności Serwisu, niezależnie od przyczyn, w szczególności w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących Serwis oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy,
  2. usunięcia Plików, komentarzy lub innych treści umieszczanych przez Użytkowników, których treść jest niezgodna z Regulaminem,
  3. usunięcia lub zablokowania konta Użytkowników w przypadku działań sprzecznych z Regulaminem, dobrymi obyczajami oraz z obowiązującymi przepisami prawa oraz w przypadku nie przedłużenia opłaty abonamentowej,
  4. zaprzestania udostępniania Serwisu, bez podania przyczyny.

 §8
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2009roku. Wszelkie zmiany w regulaminie wchodzą w życie w ciągu 30 dni od ich ogłoszenia
 2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: single2single.pl w zakładce Regulamin.
 3. Single2Single zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany.
 4. Single2Single zobowiązuje się powiadomić drogą elektroniczną o istotnej zmianie Regulaminu Użytkowników, poprzez publikację informacji o zmianach na stronie głównej Serwisu oraz publikacje jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu
 5. Warunkiem dalszego korzystania z Serwisu będzie zapoznanie się z jego treścią oraz zaakceptowanie regulaminu w całości wraz z wprowadzonymi zmianami.

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z brzmieniem Regulaminu, rozumiem i akceptuję go w całości.